Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Aanmelding
a. Aanmelding bij Fastfit & Zo vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Fastfit & Zo het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap bij Fastfit & Zo kan op elk moment ingaan en is altijd voor de duur van de getekende abonnementsvorm.
b. Alle abonnementsvormen worden verlengd met eenzelfde periode tot een jaar, mits tijdig opgezegd (art.4c). Het 1-jarig abonnement wordt per maand verlengd.
c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij beëindigen van contract is er geen restitutie. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de incasso na een week nogmaals den zonder kosten aangeboden. Hierna wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt u twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien u betaling na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Mocht er 2 (twee) maal achter elkaar het verschuldigde bedrag niet te incasseren zijn wordt het gehele (resterende) jaarbedrag in 1 (een) keer opeisbaar en wordt de vordering ook uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor uw rekening.
d. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de toegang tot Fastfit & Zo worden geweigerd. Fastfit & Zo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met u te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
e. Stopzetten is alleen mogelijk met een medische verklaring. Maximaal voor 3 maanden. Het abonnement wordt echter wel met de “stoptijd” verlengd. Geef de stopzetting schriftelijk door m.b.v. een mutatieformulier. Stopzetten is GEEN opzeggen, u blijft gewoon lid van Fastfit & Zo. Mocht het abonnement opgezegd worden in het 1ste jaar waarin is stopgezet (of niet meer worden verlengd) wordt wel de 3 maanden stopzetting in rekening gebracht. In alle gevallen worden er dan wel 12 maanden betaald.
f. Fastfit & Zo behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden vóór een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3: Trainingstijden
a. Fastfit & Zo behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen/ lessen te annuleren.
b. Als u geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of –activiteiten, die aangeboden worden door Fastfit & Zo, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is Fastfit & Zo gerechtigd gesloten te zijn.
Tijdens schoolvakanties vervallen de vechtsportlessen zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 4: Beëindigen
a. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door digitaal of schriftelijk op te zeggen of door een opzegformulier op de fitness-studio in te vullen.
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
c. De opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in per de 1ste van de volgende maand, met inachtneming van artikel 2.
d. Fastfit & Zo behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het/de lopende ja(a)r(en) vervalt.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten, is geheel voor eigen risico.
b. Fastfit & Zo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. Fastfit & Zo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen .

Artikel 6: Rechtstoepassing
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fastfit & Zo aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen u en Fastfit & Zo, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Fastfit & Zo is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden en de huisregels van Fastfit & Zo te accepteren.

www.fastfitenzo.nl – info@fastfitenzo.nl